Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zdroje w latach 2007-2013 realizowało trzy projekty w ramach dwóch programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" i "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

                                                

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Data wykonania: 11.10.2011 - 31.05.2013
Cel:
Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.
Zrealizowane projekty:

  1. Modernizacja drogi leśnej nr 165 w leśnictwie Bobrowniki na odcinku o długości 1,33 km
  2. Modernizacja drogi leśnej nr 164 w leśnictwie Bobrowniki na odcinku o długości 6,93 km

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Projekt pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", realizowany jest w ramach priorytetu III "Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy ( strona programu http://www.pois.gov.pl ) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. poniędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Data wykonania: 2011-2013
Cel:
Spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.
Zrealizowane projekty :

  1. Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie. W ramach projektu wykonano 141 obiektów (zastawki, przepławki, przepusty , zabudowa potoków ) oraz 3 zbiorniki wodne.