Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Zdroje znajduje się ponad 10 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także niemal 400 ha lasów prywatnych.

Obejrzyj film o nadleśnictwie

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik przede wszystkim procesów górotwórczych. Obejmuje on fragment jedynych w Polsce gór płytowych – Góry Stołowe, zbudowane z płasko leżących ławic piaskowców i margli. Góry te składają się z dwóch stopni. Na południe od Gór Stołowych położone są Góry Orlickie, utworzone z prekambryjskich gnejsów. Osiągają one wysokość 1084 m n.p.m. (Orlica). Góry Orlickie łączą się z niższymi od nich Górami Bystrzyckimi, które w północnej części zbudowane są z piaskowców ciosowych i margli, tworząc formę stoliwa. Szata regionu jest mało zróżnicowana. Drzewostany tworzą głównie świerk lub świerk z udziałem sosny. Najciekawsze przyrodniczo jest Torfowisko pod Zieleńcem w Górach Bystrzyckich.
Ukształtowanie terenu stanowi bardzo ważny czynnik glebotwórczy, a także warunkuje różny rozkład opadów atmosferycznych, energii cieplnej słonecznej na powierzchni ziemi (wytworzenie się rozmaitych wystaw i mikroklimatów) oraz zróżnicowanie właściwości fizycznych, chemicznych, bioekologicznych i produkcyjnych gleb.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.

Poza wspomnianymi wcześniej skałami w budowie geologicznej występują tu głównie gliny zwałowe, utwory pyłowe różnego pochodzenia, lessy, piaski gliniaste, zwietrzeliny piaskowców i łupków ilastych różnej genezy, zwietrzeliny skał magmowych głębinowych i wylewnych oraz metamorficzne. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne kwaśne, bielicowe oraz gleby opadowo-glejowe.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (strefa lasu, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi lasami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.
Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują lasy z panującym świerkiem. Również na siedliskach lasowych świeżych ze względów historycznych zdecydowanie przeważają lasy świerkowe, ale coraz bardziej poważny udział mają tu  lasy z panującym bukiem oraz jodłą. Jest to wynik codziennej pracy leśników nadleśnictwa.
Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to brzoza karłowata, dziewięcsił bezłodygowy, goryczuszka czeska, pełnik europejski, podkolan biały, listera jajowata, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, widłaki goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć.


Żaba trawna jest jednym ze zwierząt chronionych żyjących na terenie naszego nadleśnictwa (fot. R. Lampasiak)

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, muflona, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych ssaków chronionych odnotowano występowanie badylarki, gronostaja, orzesznicy, popielicy, koszatki , podkowca małego, nocków, wydry oraz wilka. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, dzięcioła czarnego, kanię, derkacza, puchacza, puszczyka, dudka, muchołówkę żałobną, zimorodka.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija i zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotki, żaby trawne oraz ropuchy szare, a z owadów m.in. mieniak tęczowiec, modraszek, jelonek rogacz oraz biegacze.