Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu  Gór Bystrzyckich i Orlickich
Duży jego fragment znajduje się w południowo-zachodniej części nadleśnictwa. Obejmuje swym zasięgiem dwa równoległe pasma górskie rozdzielone dolinami rzeki Orlicy.
Łączna  powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu to 5404 ha z czego ok. 40 % to Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) :

•         PLH020014-Torfowisko pod Zieleńcem

•         PLH020061-Dzika Orlica

•         PLH020060-Góry Orlickie

•         PLH020010-Piekielna Dolina koło Polanicy

oraz liczne stanowiska gatunków roślin, zwierząt i grzybów chronionych