Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Zdroje prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi na podstawie porozumienia z dnia 04 stycznia 1999 r, zawartego ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku.

Zalesianie gruntów rolnych i opuszczonych terenów rolniczych. Poradnik właściciela

Powierzchnia lasów powierzonych pod nadzór nadleśnictwa, wg stanu na dzień 01-07-2013 wynosi 392,2348 ha, obejmując swym zasięgiem gminy:

Miasto Kudowa Zdrój

-

23,2665

ha

Gmina Lewin Kłodzki

-

120,0046

ha

Miasto Duszniki Zdrój

-

13,6268

ha

Gmina i Miasto Szczytna

-

108,5302

ha

Miasto Polanica Zdrój

-

31,2417

ha

Gmina i Miasto Radków

-

24,4450

ha

Gmina Kłodzko

-

71,1200

ha

Razem

 

392,2348

ha


Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Nadleśnictwo w ramach tych działań:

  • ustala zadania w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej w lasach, w których nie ma opracowanych planów urządzania lasu i nadzoruje ich wykonanie
  • określa w drodze decyzji zadania właścicieli lasów w przypadku nie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach
  • zarządza z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych
  • prowadzi odbiór drewna i wystawia właścicielowi lasu dokument, stwierdzający legalność pozyskanego drewna

Więcej na ten temat

Bezpośredni nadzór wg obrębów ewidencyjnych prowadzą odpowiednio leśniczowie niżej wymienionych leśnictw - kontakt :

L.p.

Leśnictwo

Obręby ewidencyjne wchodzące w skład obwodów  nadzorowanych

1

Kudowa

Bukowina, Brzozowie, , Czermna, Dańczów, Darnków, Gołaczów,  Jakubowice, , Jarków, Jeleniów, Jerzykowice Wielkie, Kudowa Zdrój/cała/, Pstrążna,  Słone,  Nowy i Stary Zdrój, Zakrze

2

Lewin

Jawornica, Jerzykowice Małe, Kocioł, , Krzyżanów, Kulin, Lewin, Leśna, Taszów, Witów, , Zimne Wody

3

Duszniki

Dolina, Łężyce, , Słoszów, Wapienniki Zielona Ludowe, Złotno

4

Zdrój

Duszniki  Zdrój /całe/, Podgórze,

5

Bobrowniki

Bobrowniki, Szczytna /cała/, Szczytnik

6

Orlica

Zieleniec

7

Piekiełko

Nowy Wielisław, Polanica Zdrój /obręb  Nowy Zdrój,  Sokołówka

8

Chocieszów

Chocieszów, Karłów, Niwa,  Pasterka, Radków /miasto/, Raszków, Ratno Dolne i Górne, Wambierzyce, Studzienna

9

Wolany

Wolany, Szalejów Górny, Roszyce

10

Polanica

Polanica Zdrój/Stary Zdrój/, Piekielna Góra, Stary Wielisław, Szalejów Dolny, Kłodzko (w granicy administracyjnej  Nadleśnictwa Zdroje)


Właściciel lasu składa wnioski o wystawienie decyzji na przeprowadzenie działań gospodarczych do Nadleśnictwa Zdroje wraz z kopią  opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł wniesionej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz. 1635 z 2006 roku, wraz z późniejszymi zmianami) na konto Gminy Miejskiej w Kłodzku; pl. B. Chrobrego; 57-300 Kłodzko nr

62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

W przypadku, jeżeli las stanowi współwłasność kilku osób, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę współwłaścicieli  lasu na wykonanie wnioskowanych zadań.
Wzór  wniosku oraz  oświadczenia współwłaściciela w załączeniu.