Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Zdroje znajduje się w całości bądź w fragmencie 11 obwodów łowieckich. Nadleśniczy zatwierdza roczne plany hodowlane dla 6 z nich tj.: 342, 343, 344, 345, 351, 352.

Gatunkiem kluczowym dla gospodarki łowieckiej jest jeleń europejski, który z uwagi na górski charakter i znaczną lesistość znajduje tu optymalne warunki bytowania.

Obwody te dzierżawią Koła Łowieckie CZAJKA (345), GRANICA (342 i 344), REMIZA (343), GŁUSZEC (351) i ST. HUBERTUS (352).

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Zdroje jest bardzo bogata.
Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny oraz muflony i dziki. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a także wilka.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Postępowanie w sytuacji znalezienia rannego bądź martwego dziko występującego zwierzęcia należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową.