Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Zdroje

Ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Zdroje

 

Zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013) zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas).
W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego.
Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

 

Ekosystemy referencyjne
stanowią  około 500 ha powierzchni Nadleśnictwa Zdroje.
Zasady wyznaczania powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

 

EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE (REFERENCYJNE)
Wskaźnik 6.4.1
Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.

WYKAZ EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

MAPA EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych.
Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres siedziby Nadleśnictwa Zdroje.